Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice

BRŇOVJÁK, Jiří a kol. (Al Saheb, Jan - Müller, Karel - Stibor, Jiří): Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice. Nobilitas in historia moderna. Tomus 3. Český Těšín - Opava - Ostrava: Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7368-849-3. (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-80-86388-85-4 (Zemský archiv v Opavě), ISBN 978-80-86696-15-7 (Muzeum Těšínska). 17,5 x 24,5 cm

Třetí svazek ediční řady Nobilitas in historia moderna přináší komentovanou edici česky psané Knihy pamětí Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště (1615-1686), člena hošťálkovské větve významného moravského a hornoslezského šlechtického rodu a majitele panství Hošťálkovy na Opavsku. Rukopis představuje historický pramen mimořádné dokumentární hodnoty, umožňující poměrně hluboký vhled do světa hornoslezského lokálního šlechtice, zaznamenávajícího intenzivně prožívaný osobní a rodinný život, ale i vnímání kontextu širších, nadregionálních událostí konce třicetileté války (jejichž průběh byl na moravsko-hornoslezském pomezí dosti dramatický), uzavření vestfálského míru a následného období snah o rekatolizaci zdejšího stále ještě silně protestantského regionu zemí Koruny české. Skrbenský navíc cítil potřebu zachovat pro své potomky informace ryze genealogického, hospodářsko-statistického či historického rázu či doklady o pozici vlastního rodu ve stavovské obci. Publikace obsahuje vedle vlastní edice rukopisu pamětí K. B. Skrbenského z Hříště editorský úvod, vstupní studie a nezbytný vědecký aparát (chronologický seřazený seznam jednotlivých záznamů, osobní a zeměpisný rejstřík, genealogickou tabulku, slovníček dobových pojmů, přehled Skrbenským užívaných dobových měr a vah, seznamy využitých archivních pramenů a citované odborné literatury a elektronických zdrojů, seznam zkratek a německé resumé).

Odkazy na stažení v PDF:

© Ostravská univerzita 2006−2009