Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku

Kol. autorů (k vydání připravili Jiří Brňovják - Wacław Gojniczek - Aleš Zářický): Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). Nobilitas in historia moderna. Tomus 5. Ostrava - Katowice: Ostravská univerzita v Ostravě, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011. 296 s. ISBN 978-80-7368-936-0 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-83-932082-0-3 (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 17,5 x 24,5 cm

Hlavním tématem pátého svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna je otázka problematiky vztahu šlechty obývající hornoslezský prostor k regionálním či nadregionálním centrům (politickým, společenským, hospodářským či kulturním), jak se odrážel především v možnostech utváření osobních kariér konkrétních šlechticů, resp. jak dále ovlivňoval osudy celého rodu. Autoři jednotlivých textů řeší otázku, jaké možnosti uplatnění v Horním Slezsku mohli nalézt nejen domácí šlechtici, ale také příchozí z jiných částí zemí Koruny české, habsburské monarchie nebo zahraničí, a jak byly možnosti kariérního růstu ovlivněny významnými politicko-geografickými změnami, kterými Horní Slezsko prošlo v období novověku (především pak dopad pruského záboru Slezska, jenž zapříčinil rozdělení doposud celistvého územního celku, přerušil původní vazby a zásadním způsobem ovlivnil stávající pojímání regionu a centra). Jednotlivé texty jsou rozčleněny do tří základních tematických celků (Šlechtic v Horním Slezsku - Jiří Stibor, Petr Kozák, Karel Müller, Wacław Gojniczek, Radim Jež, Marek Vařeka, David Pindur, Jiří Kubeš a Riszard Kaczmarek; Mezi habsburskou monarchií a Pruskem - Małgorzata Konopnicka, Milan Myška, Zbyněk Žouželka, Dušan Uhlíř a Jiří Jung; Za hranicemi Horního Slezska - Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka, Jan Štěpán, Frederik Federmayer). Těmto textům jako Prolog předchází vstupní úvaha Jiřího Brňovjáka nad základními pojmy týkající se zvolené problematiky (Horní Slezsko, centrum, region, šlechta), zamyšlení Jarosława Kuczera o vývoji raněnovověkého panského stavu ve všech slezských knížectvích a text Jiřího Peterky představující zemské knihy ve fondech Zemského archivu v Opavě jako jeden ze základních pramenů ke studiu hornoslezské nobility. Na závěr publikace byly zařazeny texty (Jan Al Saheb, Tomáš Krejčík, Václav Horčička), které se Horního Slezska dotýkají jen v určitých aspektech, ale svými geografickými přesahy zasazují hlavní téma publikace do širšího kontextu.

Odkazy na stažení v PDF:

© Ostravská univerzita 2006−2011