Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem

BRŇOVJÁK, Jiří – ZÁŘICKÝ, Aleš (edd.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století. Nobilitas in historia moderna, Tomus 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 160 s. ISBN 978-80-7368-478-1. 17 x 24 cm

Publikace je výstupem ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, pořádané katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Archivem města Ostravy ve dnech 8.–9. 11. 2007. Publikace obsahuje celkem 22 příspěvků historiků z domácích i zahraničních (polských, slovenských, rakouských, německých) vědeckých pracovišť. Hlavním tématem jsou aktivity šlechticů v průmyslu, financích, zemědělství, obchodu apod. v posledních dvou stoletích existence habsburské monarchie. Příspěvky v prvních dvou částech publikace („Prolog“, „Šlechtic podnikatelem“) sledují proměny těchto aktivit v historickém vývoji v období od zakládání manufaktur vyšší šlechtou (aristokracií) na přelomu 17. a 18. století přes období průmyslové revoluce a budování občanské společnosti až do zániku habsburské monarchie. Druhá část příspěvků („Podnikatel šlechticem“) se zabývá pronikáním úspěšných podnikatelů do šlechtické společnosti a sleduje s tím problematiku, jako např. překonávání bariér kladené ze strany tradiční šlechty (aristokracie), nobilitace a jejich okolnosti, proměny pojetí hospodářských aktivit v systému zásluh potřebných k formálnímu společenskému vzestupu apod.

Vydání této publikace bylo podpořeno finančními prostředky z projektů Grantové agentury České republiky č. 404/06/0810, č. 404/07/0769 a č. 409/06/0012 a Nadace ČEZ.

Odkazy na stažení v PDF:

© Ostravská univerzita 2006−2009