Nobilitas virtutem invidiae subducit...

Francis Bacon

Nobilitas in historia moderna

Některými aspekty života šlechty v novověku se členové katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity zabývají řada let. Ostravské pracoviště ovšem není jediné, které se obdobně zaměřenému historickému výzkumu věnuje. Značná rozsáhlost této tématiky vyžaduje hledat a rozšiřovat další možnosti komunikace mezi zainteresovanými historiky. Již uskutečněné odborné konference a semináře1 jasně ukázaly pozitiva výměny zkušeností mezi historiky z různých pracovišť, tuzemských i zahraničních, byť studium novověké šlechty nepatří mezi jejich primární zaměření. Díky těmto zkušenostem jsme se proto rozhodli pokusit se vytvořit širší platformu, která by nabídla těmto badatelům podmínky pro další výzkum a zejména pro publikování výsledů jejich práce. Jako nejvhodnější prostředek se nám jeví vytvoření ediční řady Nobilitas in historia moderna, která by měla pomoci soustředit historiky podobného badatelského zájmu a poskytnout jim adekvátní ediční podmínky. Naším cílem je také tímto způsobem podpořit a rozšířit dosavadní úspěšnou spolupráci se zahraničními kolegy.

Základním tématickým svorníkem plánované ediční řady je tedy problematika studia novověké šlechty v českých zemích, resp. v rámci habsburské monarchie, chápaná ve své maximální šíři. Na tomto místě lze vyjmenovat alespoň některá zásadní témata: vztah nové a staré šlechty (tradiční aristokracie), postavení a úloha šlechty v procesu proměn elit (modernizace společnosti, nacionální hnutí apod.), postavení šlechty v politických a církevních dějinách, vztah šlechty ke státu a národu, židovská šlechta, výzkum ekonomických, kulturních a filantropických aktivit šlechty, životní styl, hmotná kultura šlechty, heraldická symbolika, tématika gender studies, vývoj názorů na šlechtu v publicistice i historiografii aj. Značná pozornost by měla být vždy věnována problematice zpřístupňování a zhodnocení pramenné základny, týkající se jednotlivých zvolených témat.

Jednotlivé svazky, zařazené do ediční řady Nobilitas in historia moderna, by měly představovat především sborníky z plánovaných konferencí a seminářů a tématicky zaměřené monografie (včetně kvalitních diplomových či disertačních prací). Obsahovou i formální úroveň jednotlivých svazků zajišťuje redakční rada, složená z domácích i zahraničních historiků, věnujících se výše popsané tématice. Ediční řada Nobilitas in historia moderna by měla všem zájemcům o mezinárodní interdisciplinární spolupráci poskytnout především zaštiťující logo a image, ze kterých, jak doufáme, by se mohla časem stát značka a záruka kvality. Vítáme proto všechny zájemce o spolupráci na projektu i k dalšímu bádání v problematice šlechty v novověké společnosti českých zemí, resp. habsburské monarchie, a těšíme se proto na spolupráci.

Ediční řada Nobilitas in historia moderna je projekt financovaný především z rozpočtu Centra pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, spoluvydavatelských institucí (např. Archiv hlavního města Prahy, Muzeum Těšínska nebo Zemský archiv v Opavě), z grantových dotací (např. Grantová agentura České republiky) či ze soukromé sféry (např. Heraldická společnost v Praze, Inženýring dopravních staveb, a. s., Nadace ČEZ, RDM tech, s.r.o.).

© Ostravská univerzita 2006−2009