CZ ENG

"Lid bez znalosti své historie, původu a kultury je jako strom bez kořenů."

Marcus Garvey

Publikační etika časopisu

Zásady publikování v časopise Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy se uplatňují v souladě s etickým kodexem publikační praxe, který je definován a ukotven v rámci Comitee on publication ethics (COPE).

1) Všechny rukopisy budou recenzovány anonymně na základě svého obsahu, nikoliv bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu, sexuální a politickou orientaci autorů. U všech rukopisů se zachovává přísně důvěrný přístup. Redakční tým nesmí jakékoliv informace sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům a určeným (potenciálním) recenzentům. Informace a myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu.

2) Nabídnutý rukopis k recenznímu řízení nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.

3) Autoři se zavazují, že redakci poskytnutý text je originální, původní dílo, a že nebylo dosud v jakékoliv formě publikované. Pokud byl text dříve publikovaný, vyžaduje se od autorů jeho důsledné přepracování a doplnění. Přepracovaný a doplněný text musí obsahovat odkaz na původní text, zdůvodnění provedených změn a vyjádření posunu v poznání.

4) Autoři musí důsledně a řádně přiznávat zdroje (práce jiných autorů, historické prameny), které ovlivnily povahu předkládaného textu. Plagiátorství nebo využívání nedůvěryhodných zdrojů je nepřijatelné.

5) Autoři zodpovídají za uvedení všech spoluautorů textu. Redakce odmítá jakékoliv formy tzv. ghostwritingu či "čestného autorství" (guest / honorary authorship).

6) Autoři zodpovídají za správnost a přesnost uvedených údajů. Týká se to profesionální afiliace (pracoviště autora, kontaktní emailová adresa), osobních údajů a případných zdrojů finanční podpory, díky nimž text vznikl.

7) Obsah textu musí být v souladu s charakterem, zaměřením a posláním časopisu.

8) Při tvorbě textu jsou autoři povinni respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory, které se týkají charakteru, zaměření, rozsahu a technické stránky příspěvku.

9) Kvalita textu musí splňovat standardy a úroveň vědecké práce.

10) Pokud autoři zjistí nedostatky nebo nepřesnosti ve své práci, jsou povinni o tom neprodleně informovat redakci časopisu a spolupracovat na opravě textu.

11) Autoři jsou povinni upravit text podle recenzních posudků a poslat ho redakci ve stanoveném termínu. Pokud se neztotožňují s výhradami recenzentů, musí své důvody uvést v průvodním dopise. Redakční tým ve spolupráci s recenzenty zváží relevanci uvedených argumentů a potřebu případné úpravy textu.

12) Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vědecký redaktor časopisu. Dbá přitom na doporučení recenzentů a řídí se pravidly časopisu. O svých rozhodnutích informuje redakční radu.


Pro další informace viz Stanovy.Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.