CZ ENG

"Nepochopení přítomnosti se nevyhnutelně rodí z neznalosti minulosti. Možná však že je stejně marné vyčerpávat se snahou o porozumění minulosti, nevíme-li nic o přítomnosti."

Marc Bloch (Obrana historie)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy

Anonymně recenzované periodikum s pololetní periodicitou. Vydává Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (redakční zpracování: katedra historie s přispěním Centra pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU).


24. 11. 2008 - Zápis do evidence periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 18625

11. 2. 2009 - Přidělení ISSN 1803-7550 Českým národním střediskem ISSN Státní technické knihovny

2010 - Historica začleněna do databáze Digitální knihovny AV ČR

2010 - Historica začleněna mezi periodika evidovaná v CEHSJ (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

2013 - Historica začleněna mezi periodika evidovaná v renomované databázi EBSCO Publishing

2013 - Historica začleněna do seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR

2015 - Historica začleněna do databáze ERIH PLUS


Dějiny časopisu

Sborník historie ostravského vysokoškolského pracoviště dovršil v roce 2010 padesát let své existence. Na své složité cestě sdílel všechny institucionální změny, jimiž postupně procházelo. Založení souvisí se zřízením Pedagogického institutu v Ostravě, který v roce 1959 navázal na dřívější Vyšší pedagogickou školu v Opavě. V roce 1960 byl vydán první svazek Sborníku prací Pedagogického institutu v Ostravě s označením Společenské vědy. S postupnou specializací pracovišť souvisela proměna zaměření sborníku, který v druhém čísle v roce 1961 zahrnoval problematiku z oblastí "Dějiny - jazyk - literatura" a od třetího čísla "Dějepis a zeměpis". Celkem bylo pod redakcí Milana Myšky připraveno pět svazků, které obsahují 14 historických studií (321 stran textu). Převažují práce z hospodářských a sociálních dějin se zaměřením k nejnovějším dějinám 19. a 20. století.

V roce 1964 byl Pedagogický institut v Ostravě nahrazen samostatnou Pedagogickou fakultou v Ostravě, která po roční pauze (1965) začala vydávat Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě (SPPFO), jehož řada C byla vyhrazena pro obory dějepis a zeměpis. V letech 1966-1991 vyšlo 26 svazků v celkovém rozsahu 2876 stran textu. Orientace pracoviště na studium problematiky geneze a vývoje průmyslových oblastí se projevila ve vzniku tematicky zaměřené řady "Studie k vývoji průmyslových oblastí" (celkem 11 svazků); z tohoto rámce vybočily sborníky C-5 a C-6 v letech 1970 a 1971 s názvem Historica a tematický soubor C-2 v roce 1967, věnovaný fyzické geografii. Sborník do roku 1971 redigoval Milan Myška, v letech 1972-1973 Miloň Dohnal, od roku 1974 do 1991 Lumír Dokoupil.

Řada byla v roce 1966 zahájena souborem studií k vývoji ostravské průmyslové oblasti, za něž autorský kolektiv získal Cenu města Ostravy. Součástí jednotlivých čísel sborníku bylo i několik studií přeložených do světových jazyků. Nejvíce studií a článků tematicky čerpalo z historické demografie a z hospodářských a sociálních dějin se zaměřením na problémy industrializace, geneze a vývoje průmyslových oblastí a specifika ostravského regionu.

Se vznikem Ostravské univerzity, jejíž součástí se od počátku stala i Filozofická fakulta OU, byl dosavadní SPPFO nahrazen Sborníkem prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (SPFFOU).

Se vznikem Ostravské univerzity, jejíž součástí se od počátku stala i Filozofická fakulta OU, byl dosavadní SPPFO nahrazen Sborníkem prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (SPFFOU). V roce 1992 vyšel počáteční svazek s názvem Historica - Geographica v tradiční grafické úpravě, od roku 1993 vycházel sborník již s názvem Historie/Historica v nové podobě: jako součást ediční řady Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, vydávaný péčí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jeho vědeckým redaktorem (kromě čísla 10/2003) byl Milan Myška. S tímto označením bylo do roku 2009 vydáno 16 svazků v celkovém rozsahu 3583 stran. Do sborníku kromě studií byly od 3. svazku zařazovány nové oddíly - Diskuse, Materiály, Kronika, v č. 15 též Obzory. Na sborníku se podílelo celkem 122 autorů, reprezentujících přední univerzitní pracoviště České republiky, ale také v zahraničí, nejvíce v Polsku a Slovensku. Pokud jde o publikované studie, tematicky převažují hospodářské a sociální dějiny, kromě otázky protoindustrializace a industrializace se významně uplatňuje problematika minorit i výsledky nových výzkumů formování občanské společnosti a nobilitací. S orientací pracoviště na studium kulturních dějin a na prosopografické výzkumy vzrostl podíl takto zaměřených studií. Největší díl prací je věnován dějinám 19. a 20. století, téměř pětina připadá na novověké období, desetina na středověk.

Přehled vývoje sborníku a vedení jeho redakční rady za padesát let existence dokládá dlouhodobou výzkumnou i publikační kontinuitu. Vědecké aktivity katedry historie Filozofické fakulty OU, zapojení do grantových úkolů, domácí i mezinárodní spolupráce a podpora vedení FF OU vytvořily příznivé předpoklady pro přeměnu sborníku do podoby periodicky vydávané historické revue.


Odborný profil a poslání časopisu

Časopis, který si roku 2010 zvolil nový a podle našeho názoru výstižnější název Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy a svou dosavadní roční periodicitu změnil na pololetní, plně navazuje na neperiodický recenzovaný sborník Historie/Historica, vydávaný od r. 1993. Nepřímá kontinuita vede k historické řadě Sborníku Pedagogické fakulty v Ostravě (od 1964) a dále ke společenskovědním sborníkům, které od r. 1961 vydával někdejší Pedagogický institut v Ostravě.

Historica pravidelně přináší tyto rubriky: články a studie (prochází recenzním řízením), materiály, recenze, zprávy o literatuře, kronika. Nepravidelně je zařazována rovněž rubrika Obzory (rovněž prochází recenzím řízením), přinášející přehledy badatelských výsledků nad řešením aktuálních problémů historické vědy doma i v zahraničí), popř. rubrika Diskuze.

Publikovaná témata se nesnažíme limitovat chronologicky či regionálně. Těžiště časopisu shledáváme v otiskování textů k problematice historické. Naším záměrem je publikovat zejména texty, které vznikly na pomezí různých vědních oborů, např. historie a sociologie, historie a ekonomie, historie a demografie, historie a dějiny umění, resp. kultury, historie a ekologie apod. Vzhledem k tomu, že současná česká historiografie strádá malou informovaností o historické vědě v některých dříve pečlivě sledovaných státech, zaměřujeme se zejména v rubrice Obzory, v recenzích a zprávách o literatuře na informace o národních historiografiích okolních středoevropských států (Polsko, Slovensko, Rakousko) či šířeji na západ i na východ (Německo, Francie, Rusko, Ukrajina, Pobaltí atd.).

Hlavním jazykem časopisu je samozřejmě čeština, ale otiskujeme i texty v jazyce slovenském a anglickém. Časopis Historica je anonymně recenzované odborné historické periodikum, vydávané s finanční podporou katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.Aktualizace dne 01. 10. 2019
Online verze časopisu Historica - revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémokoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purposes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla.