Nastavit jako domovskou stránku Nastavit jako domovskou stránku       Přidat k oblíbeným Přidat do oblíbených Česká verze stránek   English version
.: Sídlo odd. botaniky: Chittussiho 10, 710 00 Ostrava :.
 

Výběr z obhájených pracíNabídky prací (TÉMATA)


Diplomové a bakalářské práce


Synantropní flóra a vegetace odvalů Dolu Staříč – Pilíky I, II a Řepiště „D“
 Bc. Eva HETTENBERGEROVÁ
Rok: 2002
Abstrakt: Cílem práce bylo zjistit, jaké druhy rostlin se vyskytují na hlušinových odvalech, jaká tvoří společenstva, zařadit je do systému, zhodnotit jejich synantropii a životní formu a analyzovat stav vegetace ve vazbě na substrát, teplotu a jiné ekologické faktory. Byl sledován výskyt cévnatých rostlin i mechorostů na jednotlivých stanovištích a provedeny fytocenologické snímky metodou curyšsko-montpellierské školy. Také byly na některých stanovištích provedeny odběry vzorků zemin a hlušin, a sesbírané některé druhy cévnatých rostlin pro archivaci v herbáři. Na odvalech se vyskytuje celkem 211 druhů cévnatých rostlin, patřících do 54 čeledí. Z toho je 37 druhů dřevin a 174 druhů bylin. Také bylo nalezeno 23 druhů mechorostů a 1 druh lišejníku. U cévnatých rostlin byla hodnocena synantropie, životní formy a ekologické hodnoty podle Ellenberga. Nejvíce jsou zastoupeny druhy čeledí Asteraceae a Fabaceae. Převažují hemikryptofyty a apofyty. Zajímavý je výskyt druhů Reseda luteola, Centaurium erythraea a Cladonia sp. Tithymalus serrulatus je dokonce podle Černého a červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001) druh ohrožený v kategorii C3. Mezi nejhojnější druhy patří Calamagrostis epigejos, Rubus caesius, Eupatorium cannabinum, Hypericum perforatum, Solidago canadensis, Stenactis annua a Urtica dioica. Při vyvození společenstev byla použita tzv. deduktivní metoda klasifikace syntaxonů. V sukcesi vegetace převažuje odvozené společenstvo Calamagrostis epigejos-[Onopordetalia acanthii] KOPECKÝ, HOLUB et ČECHOVÁ 1986.

Vedoucí práce/Supervisor: Mgr. Šárka Cimalová

SUMMARY
The objective of this work was to investigate what plant species occur on dumps and what communities they form, to class them within the system, to assess their synanthropy and life form and to analyze the condition of vegetation in conjunction with substrate, temperature and other ecological factors. The occurrence of vascular plants and bryophytes at particular stations was observed and fytocenological pictures by Zurich-Montpellier school method were taken. At some stations were also performed takings of samples of earths and deads and some species of vascular plants for purpose of herbarium recording were gathered. On dumps are to be found altogether 211 species of vascular plants belonging to 54 families. 37 species out of them are woody species and 174 species are herbs. It was determined 23 species of bryophytes and 1 species of lichenes, too. With vascular plants was evaluted synanthropy, life forms and ecological values according to Ellenberg. Species of families Asteraceae and Fabaceae are the most present. Hemicryptophytes and apophytes predominate. Iteresting is the occurence of species Reseda luteola, Centaurium erythraea, Cladonia sp. Tithymalus serrulatus is threatened in the C3 category (PROCHÁZKA 2001). The most plentiful species belong Calamagrostis epigejos, Rubus caesius, Eupatorium cannabinum, Hypericum perforatum, Solidago canadensis, Stenactis annua a Urtica dioica. To conclude the communities, so called deductive method of syntaxon classification was used. In succession of vegetation predominates Calamagrostis epigejos-[Onopordetalia acanthii] KOPECKÝ, HOLUB et ČECHOVÁ 1986.
Vedoucí práce/Supervisor: Mgr. Šárka CimalováSrovnávací studium změn plevelové vegetace polí Olomoucka
 Mgr. Marie GLIEROVÁ
Rok: 2004
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá srovnávacím studiem změn plevelové vegetace polí Olomoucka. Cílem bylo zachytit a analyzovat změny a proměnlivost plevelové vegetace během vegetační sezóny. Vyhodnocení ekologických charakteristik nalezených společenstev pomocí Ellenbergových indikačních hodnot. Dále určit závislost plevelové vegetace na enviromentálních faktorech prostředí, tj. typ plodiny, roční období, nadmořská výška, rok sběru. Dílčím cílem bylo zaznamenat výskyt vzácných druhů plevelů a srovnat jej s herbářovými položkami vzácných druhů z dané oblasti.

Terénní výzkum probíhal ve vegetačním období v letech 2002 – 2003 na soukromých extenzivně obhospodařovaných polích v obcích Velká Bystřice a Přáslavice. Byla vybrána pole s různým typem obilnin a okopanin, na kterých byla plevelová vegetace relativně zachovaná, aby bylo co nejlépe zachyceno reprezentativní spektrum segetální vegetace.

Po zpracování datového souboru, který obsahoval 201 vlastních a 430 vzorových snímků, byly vyhodnoceny tři asociace: Veronicetum trilobae-triphyllidi, Euphorbio helioscopiae-Veronicetum persicae a Panico-Chenopodietum polyspermi. Nalezená společenstva nejsou výrazně ekologicky vyhraněná a vzhledem ke svým ekologickým charakteristikám se vzájemně významně neliší. Zajímavý je snad jen hojný a pravidelný výskyt teplomilné asociace Veronicetum trilobae-triphyllidi, ačkoliv studovaná oblast je řazena mezi méně teplé.

Nepřímou korespondenční analýzou DCA a následně přímou korespondenční analýzou CCA bylo zjištěno, že největší vliv na variabilitu plevelové vegetace má roční období a typ plodiny (zejména okopaniny ´ obilniny).

V segetálních společenstvech se silně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob obhospodařování. Ubývá diagnostických druhů, znatelně se snižuje pokryvnost plevelů a naopak se zvyšuje zastoupení taxonů s širokou ekologickou amplitudou. Také výskyt vzácných druhů plevelů je minimální, o čemž svědčí nález pouze tří vzácných taxonů.

SUMMARY

The work to be presented refers to a comparative study of changes of weed vegetation on the fields in the Olomouc region. Aims of this work are, first, to take down and analyse the variability of weed vegetation during the vegetative season, further, to evaluate the ecological characteristics of the particular communities using Ellenberg‘s indicating values and next, to specify how weed vegetation depends on enviromental factors, such as type of the plant, season, height above sea level, year of collection. Partly, the aim of the work was to note down the occurrence of rare species of the weed and to compare theese findings with herbal items of the rare species in a given area. The field research was performed within the vegetative periods in years 2002-2003 on the private extensively covered fields in the villages of Velká Bystřice and Přáslavice. Fields containing different types of cereals and root-crops with relatively well preserved weed vegetation were chosen to catch the representative spectrum of segetal vegetation as well as possible. After the processing the data file containing 201 proper relevés and 430 model relevés, the three associations were rated: Veronicetum trilobae-triphyllidi, Euphorbio helioscopiae-Veronicetum persicae and Panico-Chenopodietum polyspermi. The estimated communities are not very ecologically crystallized. On the other hand, the association Veronicetum trilobae-triphyllidi occured frequently and regulary, although the observed area is classified as less warm. It was found out, using indirect correspondence analysis (DCA) and direct correspondence analysis (CCA), that the factors that mainly influence the variability of the weed vegetation are season and type of the plant (especially cereals versus root-crops). The influence of human activity is reflected within segetal community in decrease of diagnostic species, also the cover of weed decreases. In the opposite, the number of taxons with broad ecological amplitude increases. As well occurrence of the rare species of weed is very low; only three taxons were found.


Klíčení a počáteční růst vybraných druhů čeledi Cactaceae v závislosti na okolním prostředí.
 Mgr. Gabriela LIPINOVÁ
Rok: 2004
Abstrakt: Diplomová práce spočívala v měření závislostí klíčení a růstu některých vybraných druhů čeledi Cactaceae na substrátu do kterého byly vysety a prostředí ve kterém byly umístěny. Bylo vyseto celkem 22 druhů této čeledi, vybraných náhodným výběrem, do šesti různých substrátů v prostředí skleníku a výsevního boxu. Po dobu dvaceti dnů byly počítány každodenní přírůstky semenáčků. Po této praktické části byly statisticky zpracovávány závislosti mezi jednotlivými druhy, substráty a prostředím ve kterém byly vysety. Ukázalo se, že působení vnějších podmínek na výsev kaktusů nelze příliš zobecňovat, protože většina druhů reaguje na různé podmínky odlišně.

Sprout up and initial increase selected species of tribe Cactaceae in dependent of surrounding environment The present diploma thesis purpose is to examin the substrate, into which were planted some selected species of the tribe Cactaceae and the measurement of dependence between their sprouting up and increasement. There were planted out 22 species of this tribe, selected by random sample into 6 different substrates inside a glasshouse and in a sowing box. During 20 days I was counting the everyday increases of seplings. After this practical part I worked up a statistical evaluation of the differences between particular species, substrates and environment, in which they were sowed up. It has turned out that the influence of environment on the cactuses sowing cant be generalized. Every species reacts in a different way.


Aplikace vybraných histologických metod pro mikroskopická pozorování jehlic smrku ztepilého
 Mgr. Marie Petrová
Rok: 2004
Abstrakt: Práce se zabývá barvením anatomických struktur jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro sledování změn jejich stavby po narušení membrán a kutikulárních vosků. Tyto změny vznikají vlivem znečištění ovzduší nebo vlivem toxických látek. Pro barvení jehlic bylo aplikováno 11 metod. Byla ověřena a experimentálně prokázána specifická barvení 19 barviv a tabelárně zpracovány výsledky sytosti zabarvení a stupně odlišení struktur od okolních pletiv. Jako nejvhodnější barviva pro sledování tvorby odlučovací vrstvy byly vybrány malachitová zeleň s kyselým fuchsinem a toluidinová modř. Pro sledování poškození mezofylu jsou vhodné metody toluidinová modř, Unna-Pappenheim nebo zelený trichrom. Pro zkoumání poškozených povrchů jehlic jsou vhodné metody toluidinová modř, safranin se světlou zelení, genciánová violeť-oranž G nebo malachitová zeleň s kyselým fuchsinem. K univerzálnímu použití pro odlišení většiny struktur jehlic je nejvhodnější toluidinová modř, safranin se světlou zelení, alciánová modř se safraninem a genciánová violeť-oranž G.

Work occurs with dying of anatomic structures of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) needles for the observing of changes of its construction due to dislocating of membranes and cuticular Wales. These changes arise in the influence of the air pollution or of the toxic stuffs. 11 methods were applicated for dying of the needles. Specific colouring of 19 dyes were verified and experimentally proved. The level of colouring and the level of determination of structures were worked in the tables. Emerald green and Toluidin blue were chosen like the most suitable dyes for the observing of creation of the separation layer. Toluidin blue, Unna-Pappenheim and Green trichromium are the suitable methods for the observing of the mesophylle. Toluidin blue, Safranin-light green, Gentian violet-orange G and Emerald green are the suitable methods for the investigating of damaged surfaces of the needles. Toluidin blue, Safranin-light green, Alcian blue-safranin and Gentian violet-orange G were chosen like the most universal methods for distinguishing of the most structures of the needles.


 
Přístupů:9417
  Na vrch stránky.  

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional

Copyright © 2008 Jiří Ardielli All rights reserved.